Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden versturen wij ook graag op aanvraag. Neem contact met ons op om deze per mail of per post te ontvangen.

 

Elektrische/electrical scooter-trike

Huurcontract/Rental agreement/Mietvertrag

 

DATUM 

Contract 

Met/with/mit                                                   Volledig adres

Full address

Mr/mevr                                                          Vollständige Adresse

Mr/Mrs                                                            Telefoonnummer

Hr/Fr                                                                Phone number

Telefonnummer 

Id nr/Ausweis Nr 

 

Bij ondertekening van dit contract gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals omschreven op de achterzijde van deze pagina.

The effect of this contract are subject to the terms and conditions on the back side of this paper

Der Vertrag unterliegt rechtlich den Bedingungen auf der RÚckseite.

 

Kenteken

 

……………………………………                ………………………………..                    ………………………………….

……………………………………                ………………………………..                    ………………………………….

……………………………………                ………………………………..                    ………………………………….

 

 Totale duur/Duration Route/Dauer Tour…………………Prijs/Price/Preis€…………….

 

Borg/Deposit/Kaution:                                   

€ 50,- per E-chopper met een maximum van € 300,- per groep. Trike: € 100,- borg.

 

Totaal/Total/Gesammt borg €…………..

 

Start                                                                                                End

KM…………….                                                                                     ………………………..

 

Tijd/Time/Zeit  ……………………                                                    …………………………

 

Ik heb de instructiekaart gelezen/Yes, I have read the form with instructions/Ja, ich habe die Anweisungskarte gelesen

 

Handtekening/Signature/Unterschrift

————————————————————–

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Huurcontract / Rental agreement / Mietvertrag

EERSTE – DE HUURDER zal het contractvoertuig alleen en uitsluitend toewijzen aan de service van een individueel gebruik en / of rondleiding, waarbij het verboden is om het doel voor enig ander gebruik te variëren.

Het onjuiste gebruik van een  voertuig en het niet naleven van de regels van de weg zijn alleen de verantwoordelijkheid van de bestuurder die onderhevig is aan dit huurcontract met de verhuurder. De

verhuurder is vrijgesteld van elke onvoorzichtigheid die de bestuurder tijdens de duur van dit contract zou kunnen veroorzaken.

TWEEDE – GEBRUIK: Het is verboden voor de huurder het voertuig waarop dit contract betrekking heeft geheel of gedeeltelijk over te dragen, uit te lenen of te subleasenten gunste van derden, waarbij de

verhuurder het recht heeft om dit contract te beëindigen mocht dit wel het geval zijn. De verhuurder is in geen geval verantwoordelijk voor een andere persoon dan de bestuurder die geautoriseerd is door het

inhuren van deze service. De voertuigen worden compleet gereviseerd en in perfecte staat geleverd, zodat de huurder de verplichting heeft om het voertuig in dezelfde staat terug te brengen als dat deze werd afgeleverd. Eventueel ontstane schade wordt door de huurder betaald en wordt verrekend met de borgtocht van het contract. In geval van diefstal, verlies of enig ander item gedurende de looptijd van dit contract, is de huurder verplicht om de verhuurder 100% van de totale waarde van het  voertuig binnen 48 uur te betalen.

DERDE – DUUR: Het contract kan aan het einde van de overeenkomst worden hernieuwd, indien beide partijen dit overeenkomen. Als er geen verlenging is, ia de huurder verplicht om het voertuig in dezelfde staat te retourneren als deze werd afgeleverd.

VIERDE – PRIJS: De overeengekomen prijs voor de huur van het voertuig wordt in rekening gebracht bij levering van het voertuig en ondertekening van dit document.

VIJFDE – SNELHEID EN WEGEN: De maximale toegestane snelheid met de E-Choppers bedraagt 25 km/u, deze snelheid mag in geen geval overschreden worden. Voor de  Quad gelden de algemene

verkeerswetten in Nederland. Ook deze mogen in geen geval overschreden worden. E-Choppers laat het gebruik van auto(snel)wegen niet toe omdat deze wettelijk verplicht zijn gebruik te maken van de fietspaden

in Nederland. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik of niet-naleving van deze clausule.

ZESDE – DE HUURDER ontvangt het voertuig in perfecte staat en gebruik inclusief kenteken en de WA-verzekering op het voertuig.

ZEVENDE – Het is de verhuurder verplicht om de buitenkant van het voertuig schoon te houden en dagelijks de batterij, remmen en het voertuig te checken.

ACHTSTE – Elke schade of breuk die optreedt tijdens de looptijd van dit contact, in het voertuig, moet worden gerepareerd of vervangen zijn op kosten van de huurder

NEGENDE – Overtredingen van verkeer, ongevallen en botsingen gepleegd door de huurder en die overeenkomen met het voertuig, vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder welke tevens alle kosten en schade draagt.

TIENDE – DE HUURDER betaalt een borg middels cash of creditcard, als garantie voor de omgang met het voertuig, welke aan het einde van het contract zal worden geretourneerd na verificatie van het schadeloos terug brengen van het voertuig. De verhuurder is niet verplicht rente over dit bedrag te betalen.

ELFDE – DE VERHUURDER behoudt zich het recht voor om dit contract te beëindigen wegens schending van één van de bovenstaande clausules door de huurder.

FIRST – THE TENANT will assign the contract vehicle only and exclusively to the service of an individual use and / or tour, where it is forbidden to vary the purpose for any other use. The incorrect use of a vehicle and non-compliance with the rules of the road are only the responsibility of the driver who is subject to this lease with the lessor. The lessor is exempt from any carelessness that the driver might cause during the term of this contract.

SECOND – USE: It is forbidden for the lessee to transfer, lend or sublease the vehicle to which this contract relates in whole or in part, the lessor has the right to terminate this contract if it does being the case. The lessor

is in no way responsible for any person other than the driver who is authorized by hiring this service. The vehicles are completely overhauled and delivered in perfect condition, so that the lessee has the obligation to return the vehicle to the same condition as it was delivered. Possible damage is paid by the tenant and is settled with the bail of the contract. In case of theft, loss or any other item during the term of this contract, the tenant is obliged to pay the lessor 100% of the total value of the vehicle within 48 hours.

THIRD – DURATION: The contract can be renewed at the end of the agreement if both parties agree. If there is no extension, the lessee must return the vehicle in the same condition as it was delivered.

FOURTH – PRICE: The agreed price for the rental of the vehicle will be charged upon delivery of the vehicle after signing this document.

FIFTH – SPEED AND ROADS: The maximum permitted speed with the E-Choppers is 25 km / h, this speed must not be exceeded under any circumstances. The general traffic laws in the Netherlands apply to the vehicle.

Quad. These can also not be exceeded in any case. E-Choppers do not allow the use of car (fast) roads because they are legally obliged to use bicycle paths in the Netherlands. The lessor can in no case be held liable for

improper use or non-compliance with this clause.

SIXTH – THE TENANT has received the vehicle in a perfect condition and is including license plate and with liability insurance on the vehicle.

SEVENTH – It is mandatory for the lessor to keep the exterior of the vehicle clean and check the battery, brakes and vehicle daily.

EIGHTH – Any damage or breakage that occurs during the term of this contact, in the vehicle, must be repaired or replaced at the expense of the tenant

NINTH – Violations of traffic, accidents and collisions committed by the lessee and corresponding to the vehicle, are the responsibility of the lessee who also bears all costs and damage.

TENTH – THE TENANT pays a deposit by cash or credit card, as a guarantee for the handling of the vehicle, which will be returned at the end of the contract after verification of the reimbursement of the vehicle. The

lessor is not obliged to pay interest on this amount.

ELEVENT – THE LESSOR reserves the right to terminate this contract for breach of one of the above clauses by the tenant.

EINS – DER MIETER wird das Vertragsfahrzeug nur und ausschließlich der Dienstleistung einer individuellen Nutzung und / oder Tour zuweisen, wo es verboten ist, den Zweck für eine andere Nutzung zu ändern. Die

falsche Verwendung eines Fahrzeugs und die Nichteinhaltung der Straßenverkehrsregeln liegen ausschließlich in der Verantwortung des Fahrers, der dieser Mietvereinbarung mit der Vermieter

unterliegt. Der Vermieter ist von jeder Fahrlässigkeit frei, die der Fahrer während der Laufzeit dieses Vertrages verursachen könnte.

ZWEI – NUTZUNG: Es ist dem Mieter untersagt, das Fahrzeug, auf das sich dieser Vertrag ganz oder teilweise bezieht, zu übertragen, zu verleihen oder zu untervermieten. Der Vermieterhat das Recht, diesen Vertrag zu

kündigen, wenn dies der Fall ist der Fall. Der Vermieter ist in keiner Weise für andere Personen als den Fahrer verantwortlich, der durch die Einstellung dieses Service autorisiert wurde. Die Fahrzeuge werden komplett überholt und in einwandfreiem Zustand ausgeliefert, so dass der Mieter verpflichtet ist, das Fahrzeug in den Zustand zurückzubringen, in dem es geliefert wurde. Ein eventuell entstandener Schaden trägt der Mieter und wird von der Kaution für den Vertrag abgezogen. Im Falle eines Diebstahls, Verlustes oder eines anderen Gegenstandes während der Laufzeit dieses Vertrages ist der Mieter verpflichtet, der

Vermieter innerhalb von 48 Stunden 100% des Gesamtwertes des Fahrzeugs zu zahlen.

DREI – DAUER: Der Vertrag kann bei Vertragsende verlängert werden, wenn beide Parteien zustimmen. Wenn es keine Verlängerung gibt, muss der Mieter das Fahrzeug in dem Zustand zurückgeben, in dem es geliefert wurde.

VIER – PREIS: Der vereinbarte Preis für die Miete des Fahrzeugs wird bei Lieferung des Fahrzeugs und Unterzeichnung dieses Dokuments berechnet.

FUNF – GESCHWINDIGKEIT UND STRASSEN: Die maximal zulässige Geschwindigkeit bei den E-Choppers beträgt 25 km / h, diese Geschwindigkeit darf unter keinen Umständen überschritten werden. Für den Quad gelten die allgemeinen Verkehrsregeln in den Niederlanden. Diese können auf keinen Fall überschritten werden. E-Choppers erlauben keine Auto- (Schnell-) Straßen, da sie gesetzlich verpflichtet sind, Fahrradwege in den Niederlanden zu benutzen. Der Vermieter kann in keinem Fall für die unsachgemäße Verwendung oder Nichteinhaltung dieser Klausel haftbar gemacht werden.

SECHS – DER MIETER HAT DAS FAHRZEUG IN EINEM PERFEKTEN ZUSTAND ERHALTEN UND DIE NUTZUNG IM KRAFTFAHRZEUG ENTHALTEN.

SIEBEN – Der Vermieter ist verpflichtet, das Äußere des Fahrzeugs sauber zu halten und die Batterie, die Bremsen und das Fahrzeug täglich zu überprüfen.

ACHT – Schäden oder Bruch, die während der Laufzeit dieses Kontakts im Fahrzeug auftreten, müssen auf Kosten des Mieters repariert oder ersetzt werden

NEUN – Verkehrsunfälle, Unfälle und Kollisionen, die vom Mieter verursacht werden und dem Fahrzeug entsprechen, liegen in der Verantwortung des Mieters, der auch alle Kosten und Schäden trägt.

ZEHN – KAUTION Der Mieter zahlt eine Kaution in bar oder per Kreditkarte, als Garantie für den Umgang mit dem Fahrzeug, die am Ende des Vertrags nach Überprüfung der Erstattung des Fahrzeugs zurückgegeben

werden. Der Vermieter ist nicht verpflichtet, Zinsen auf diesen Betrag zu zahlen.

ELF – DER VERMIETER behält sich das Recht vor, diesen Vertrag wegen Verletzung einer der oben genannten Klauseln durch den Mieter zu kündigen.

Bargerveenscooters

Griendtsveenstraat 132
7887 TK Erica
Tel: 06-51933296
E-mail: info@bargerveenscooters.nl
WhatsApp: 06-51933296

Vind ons op social media